česky | english

Homepage > eShop >

Ochrana osobních dat

U nás ve společnosti INTREA-PIKO* věnujeme velkou pozornost ochraně osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme jako přísně důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s platnými právními předpisy.

Na této stránce se dočtete, jaké osobní údaje shromažďujeme, po jakou dobu je uchováváme, k jakým účelům je využíváme, či jak můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme. Najdete zde také informace o vašich právech, které vyplývají z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů**.

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Při on-line nákupu

Při nákupu v e-shopu zpracováváme osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření a plnění kupní smlouvy. K jejich zpracování tedy není třeba váš výslovný souhlas. Tyto údaje uchováváme po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby zakoupeného zboží. Jsou to:

 • jméno a příjmení
 • název firmy
 • adresa doručení zboží
 • fakturační adresa
 • číslo platební karty
 • kontaktní e-mail
 • telefonní číslo


Faktury za zboží uchováváme podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty po dobu deseti let od jejich vystavení.

Při přihlášení k odběru newsletteru

Osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s přihlášením k odebírání newsletteru, zpracováváme pouze na základě vašeho výslovného souhlasu. Ten je možné kdykoli zrušit přímo v newsletteru kliknutím na “odhlásit“.

Pomocí newsletteru informujeme zájemce o novinkách ze světa koloběhu, mohou to být produktové novinky a jiná obchodní sdělení, stejně tak jako informace o blížících se akcích, závodech, zajímavých článcích, reportážích atp. Pro účely zasílání newsletteru zpracováváme pouze jeden údaj:

 • E-mail, a to po dobu tří let od přihlášení, pokud sami nezrušíte odběr dříve. Pokud udělíte naší společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli výše uvedeným způsobem odvolat.

Při účasti v soutěži

Účastí v soutěži souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které jsou nezbytně nutné pro průběh soutěže a zaslání výhry, a to po dobu 1 měsíce od ukončení soutěže.Jedná se o:

 • jméno a příjmení
 • kontaktní e-mail
 • kontaktní telefon
 • adresa pro doručení výhry

Při pohybu na našich webových stránkách

Cookies a jak je využíváme

Tento web používá pouze cookies nezbytně nutné pro zobrazení a správnou funkci webu.


ZA JAKÝM ÚČELEM ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

 • Plnění kupní smlouvy a plnění smluv o spolupráci s obchodními partnery apod.
 • Plnění právních povinností zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy.
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb prostřednictvím e-mailu a prostřednictvím doručovacích služeb.
 • Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů společnosti).
 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů - při zadání a následné správě osobních údajů v rámci uživatelských účtů na internetových stránkách, případně v případě zájmu o zaměstnání v naší společnosti.

KDO MÁ PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

K vašim osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby, které jsou řádně vyškolené dle platných právních předpisů, a to vždy jen po dobu nezbytně nutnou a v míře nezbytně nutné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Anonymizovaná data zpřístupňujeme dále ověřeným zpracovatelům, kteří nám připravují analýzy návštěvnosti webových stránek, spravují cílenou on-line reklamu atp. Tito zpracovatelé údaje zpracovávají pouze v rámci pokynů od nás a nesmí je využít jinak.

V zákonem stanovených případech jsme oprávněni, resp. povinni, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Kontakt na správce

Pro veškeré informace o zpracování vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na eshop@intrea.cz. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit vaši identitu.

VAŠE PRÁVA

V souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli uplatnit svá práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům Chcete-li vědět, jestli o vás zpracováváme osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti budeme oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu vás budeme informovat (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů V případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz V případě, že požádáte o výmaz, vymažeme vaše osobní údaje pokud (1) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (2) zpracování je protiprávní, (3) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (4) nám to ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů V případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů V případě, že chcete, abychom vaše osobní údaje předali třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě vaší námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.


Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.


*E-shop intrea.cz provozuje Společnost INTREA-PIKO s.r.o., IČO 45798133, DIČ CZ45798133, se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10313.


**Zásady, kterými se řídíme, jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je označováno jako GDPR a dalšími souvisejícími zákony. Naše Společnost je ve smyslu GDPR správcem vašich osobních údajů, tj. shromažďujeme, uchováváme a využíváme (i jinak zpracováváme) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti.